Aktualności

Rajd rowerowy 2016

 Ochotnicza Straż Pożarna w Chłapowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Chłapowa, Sołectwem Chłapowo i Klubem Sportowym Klif w dniu 28 maja 2016 r. organizuje Rodzinny Rajd Rowerowy, po rajdzie na boisku przy ul. Władysławowskiej przewidziany jest piknik rodzinny z konkursami, poczęstunkiem, występem kaszubskiego akordeonisty, pokazami nietypowych rowerów, konkuresm na własnoręcznie wypieczony chleb. Poniżej prezentujemy regulamin rajdu i serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN

RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

CHŁAPOWO 2016

 

1.      ORGANIZATOR

- Ochotnicza Straż Pożarna Chłapowo

przy współudziale:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa

- Sołectwo Chłapowo

- Klub sportowy Klif Chłapowo

 

2.      CEL IMPREZY

- Popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu.

- Popularyzacja walorów przyrodniczych Chłapowa jako doskonałego miejsca do uprawiania aktywnego wypoczynku.

 

 

3.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Rajd rowerowy jest rajdem o charakterze sportowo – turystycznym.

- Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

- Każdy uczestnik Rajdu startuje na własną odpowiedzialność. Dzieci do lat 10 nie posiadające Karty Rowerowej biorą udział pod opieka opiekuna. Dzieci zobowiązane są do posiadania kasków ochronnych.

- Prawo do uczestnictwa w rajdzie posiadają wszyscy chętni, bez ograniczeń wiekowych.

- Uczestnicy podczas rajdu korzystają z własnych rowerów.

- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dotyczących bezpieczeństwa i przepisów Kodeksu Drogowego.

 

4.      TERMIN I TRASA RAJDU

- Rajd odbędzie się w sobotę 28 maja 2015 r.

- Start wszystkich uczestników rajdu odbędzie się przy Remizie OSP w Chłapowie o godz. 15:00 (zbiórka uczestników  o godz. 14:30)

- Zapisy na rajd w sklepie u Państwa Borchman Chłapowo ul. Władysławowska  lub w dniu rajdu od godz. 14:30.

- Meta rajdu usytuowana będzie przy boisku Klif Chłapowo ul. Władysławowska – gdzie uczestnicy spodziewani są ok. godz. 16:30.

- Trasa rajdu obejmuje tereny miejscowości Chłapowo i okolic, wg wskazań organizatora.

            

 

5.      ZASADY

Uczestnicy rajdu poznawać będą miejscowość Chłapowo oraz piękno i krajobrazy okolicy, podczas  przejazdu  sportowo – turystycznego. Rodzinny rajd rowerowy mający na celu promowanie lokalnych miejsc kultu i dziedzictwa regionalnego zakończony zostanie piknikiem z degustacją tradycyjnych kaszubskich potraw, podczas którego odbędą się tradycyjne kaszubskie gry i zabawy dla całych rodzin oraz występy artystyczne, w tym muzyka - akordeonisty  kaszubskiego.

 

6.      REJESTRACJA

- Warunkiem startu w rajdzie jest dostarczenie wypełnionego Zgłoszenia (dostępnego poniżej lub na miejscu startu w dniu rajdu najpóźniej do pół godziny przed startem).

- Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w rajdzie, muszą dostarczyć podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie dostępne w Formularzu.

- Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.

 

7.      NAGRODY

- Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe i upominki.

- Losowanie i wręczenie nagród nastąpi podczas pikniku na terenie boiska Klifu Chłapowo.

 

8.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

- Wszelkie kwestie sporne dotyczące imprezy rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są

ostateczne i niepodważalne. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna Chłapowo

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  RAJDU  ROWEROWEGO

 

 

………………………………………………………………………………….                               ……………………………….

                        (imię i nazwisko)                                                                                                             ( rok urodzenia)

 

 

 

……………………………………………………………………..                        …………………………………………………..

                        ( miejscowość )                                                                                                     ( telefon kontaktowy)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że startuję w Rajdzie na własną odpowiedzialność, akceptuję Regulamin, nie mam przeciwwskazań lekarskich, co do udziału  w Rajdzie, a w razie wypadku nię będę dochodził/a odszkodowania od Organizatorów.

 

 

 

 

                                                                                                                  ………………………………………………………….

                                                                                                                             (data, czytelny podpis)

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIEOSOBY PEŁNOLETNIEJ – OPIEKUNA PRAWNEGO

( w przypadku startu w rajdzie dziecka)

 

 

 

 

Wyrażam zgodę, na udział dziecka ………………………………………………………………………………………, którego  jestem prawnym opiekunem, w Rajdzie organizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarna w Chłapowie. Akceptuję Regulamin, dziecko nie ma  przeciwwskazań lekarskich, co do udziału  w Rajdzie, a w razie wypadku nię będę dochodził/a odszkodowania od Organizatorów. Dziecko wyposażone jest w kask ochronny.

 

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………………………………………………………….

 

                                                                                                              (data, imię i nazwisko oraz czytelny podpis opiekuna)

 

 

Fotogaleria:

 
+ wszystkie aktualności