Statut

 
STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHŁAPOWA
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ   CHŁAPOWA,  w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wsi Chłapowo i jej okolic, terenu parafii rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego. Siedzibą stowarzyszenia jest Chłapowo ul. Władysławowska 87 Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 
 
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
 
Celem Stowarzyszenia jest zachowanie walorów krajobrazowych, przyrodniczych wsi Chłapowo i jej okolic, chronienie środowiska naturalnego oraz działanie na rzecz rozwoju wsi i jej mieszkańców.
 
1. Działanie Stowarzyszenia na rzecz zachowania walorów   krajobrazowych wsi Chłapowo i jej okolic:
 
Stowarzyszenie dąży do chronienia terenu wsi Chłapowo i jej okolic przed dewastacją i zanieczyszczaniem środowiska oraz do dbałości o czystość i prawidłowy stan środowiska naturalnego.
Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez sprawowanie kontroli nad stanem
środowiska i podejmowanie odpowiednich działań w porozumieniu z organami władzy.
 
2.Działania Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Chłapowo i jej mieszkańców:
 
Działania na rzecz kultury duchowej społeczności wsi realizowane poprzez:
 • podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz wsi i inne działania integracyjne,
 • badanie i propagowanie historii wsi i jej okolic,
 • propagowanie piękna krajobrazu i środowiska naturalnego wsi Chłapowo i jej okolic,
 • organizowanie odczytów, spotkań, warsztatów, działań, występów i wystaw artystycznych,
 • podejmowanie działań i organizowanie warsztatów twórczych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży,
 • popieranie i propagowanie miejscowych tradycji, zwłaszcza związanych z działalnością morską
 • podejmowanie inicjatyw twórczych.
 
3.Działania na rzecz kultury materialnej wsi Chłapowo realizowane poprzez:
 • podejmowanie akcji społecznych dotyczących konserwacji, budowy i doskonalenia infrastruktury wsi,
 • dążenie do zabezpieczenia i wzrostu dóbr materialnych wsi Chłapowo
 • popieranie i wspomaganie innych inicjatyw i działań podnoszących standard życia mieszkańców wsi i poprawę walorów turystycznych wsi.
 
 
4.Działalność wewnętrzna Stowarzyszenia:
 
Członkowie Stowarzyszenia prowadzą indywidualną i zespołową działalność badawczą, twórczą i samodoskonaleniową realizowaną w formie spotkań, dyskusji, projektów i innych praktyk. Stowarzyszenie dąży do sukcesywnego uzewnętrzniania ważniejszych rezultatów swej działalności    wewnętrznej w formie pokazów, odczytów publicznych, wystaw i temu podobnych przedsięwzięć.
 
 
 
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
 
1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 
2. Stowarzyszenie posiada członków:
 • a) zwyczajnych,
 • b) wspierających,
 • c) honorowych.
 
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
 • a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
 • b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 
4.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 
5.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 
6.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 
7.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 
8.Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 
9.Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
 • Stowarzyszenie,
 • d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 
10.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • c) regularnego opłacania składek.
 
11.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 
12.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 
13.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 
14.Utrata członkostwa następuje na skutek:
 • a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • b) wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu nie płacenia składek przez okres roku.
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
 • c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 
15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
 
 
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
 
1.Władzami Stowarzyszenia są:
 • a) Walne Zgromadzenie Członków 
 • b) Zarząd, 
 • c) Komisja Rewizyjna.
 
2.Kadencja władz.
 • a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
 
3.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 
4.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 • a) z głosem stanowiącym
  – członkowie zwyczajni,
 • b) z głosem doradczym
  – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 
5.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 
6.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 
7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny  wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 
10.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 
11 . Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów.
Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
co trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 
13. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
 
14.Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 
15.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 
16.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 
17.W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 
 
 
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
 
1.Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 • a) ze składek członkowskich,
 • b) darowizn, spadków, zapisów,
 • c) dotacji i ofiarności publicznej.
 • d) działalności odpłatnej w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.
 
2.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
i w kasieStowarzyszeniana zasadach określonych stosowną uchwałą Zarządu.
 
3.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
4.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 
 
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne  Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów –(2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 
3.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach