O nas

Stowarzyszenie pragnie zachować walory krajobrazowe i przyrodnicze naszej miejscowości i jej okolic. Chcemy chronić środowisko naturalne nas otaczające przed dewastacją oraz zanieczyszczeniem środowiska. Dbałość o czystość i prawidłowy stan otaczającej nas natury będziemy realizować poprzez doglądanie jej stanu oraz działania we współpracy z odpowiednimi organami władzy. Chcielibyśmy aby przyroda, wśród której żyjemy i z którą jesteśmy nierozłączni pozostała zachowana w jak najlepszej formie. Będziemy nie tylko ją chronić, ale również promować jej piękno. Jednocześnie mamy zamiar prowadzić działania na rzecz rozwoju wsi i jej mieszkańców.

 

 

  

Chłapowo to nie tylko mieszkańcy, ale również kultura materialna, o którą należy dbać. Będziemy organizować akcje społeczne mające na celu budowę, konserwację oraz doskonalenie infrastruktur naszej miejscowości. Zabezpieczanie i powiększanie dóbr materialnych wsi Chłapowo to jeden z naszych celów, jak również zwiększanie jej atrakcyjności. Inicjatywy odnośnie poprawy jakości życia mieszkańców lub walorów turystycznych naszego otoczenia zdobędą poparcie i pomoc stowarzyszenia. Pragniemy aby nam, naszym dzieciom i wnukom żyło się lepiej.

 

 

 

 

Stowarzyszenie powstało jesienią 2013 roku z inicjatywy grupy mieszkańców pragnących rozwinąć potencjał Chłapowa. Jesteśmy dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz statutu.

 

Władze stowarzyszenia: 

Zarząd:                           
Andrzej Jeka – prezes                   
Krzysztof Obiegło – zastępca prezesa       
Magdalena Czerska - wiceprezes           
Aniela Kulik – skarbnik
Aleksandra Jeka – sekretarz
Komisja rewizyjna:
Ewa Ziółkowska
Dariusz Rietz
Jan Potrykus

Stowarzyszenie będzie badało i promowało historię miejscowości oraz zapoznawało z nią dzieci oraz młodzież. Chcielibyśmy również zaznajamiać najmłodsze pokolenia z tradycjami występującymi w naszej miejscowości, zwłaszcza tymi związanymi z morzem, które jest i było integralną częścią życia mieszkańców Chłapowa. Mamy nadzieję na upowszechnienie zwyczajów kaszubskich. Działania na rzecz rozwoju kultury wśród najmłodszych będą obejmowały zarówno występy artystyczne jak i warsztaty twórcze. Będziemy podejmowali inicjatywy społeczne mające na celu integrację społeczności i zacieśnianie więzi pomiędzy mieszkańcami. Pragniemy rozwijać kulturę duchową wszystkich mieszkańców poprzez organizowanie odczytów, spotkań, warsztatów, występów i wystaw artystycznych.

 


 

 

 

Członkowie Stowarzyszenia prowadzą indywidualną i zespołową działalność badawczą, twórczą i samodoskonaleniową realizowaną w formie spotkań, dyskusji, projektów i innych praktyk. Będziemy przedstawiać ważniejsze rezultaty naszej działalności wewnętrznej w formie pokazów, odczytów publicznych, wystaw i temu podobnych przedsięwzięć.