Aktualności

Konkursy dotyczące twórczości Augustyna Necel - wiedzy o pisarzu i powiecie puckim oraz plastyczny - maj 2016 roku

WAŻNE

Finał konkursów "Wiedzy o Augustynie Neclu i Ziemi Puckiej pn. Ocalmy od zapomnienia" odbędzie się w dniu 6 maja 2016 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Chłapowie. Uczniów biorących udział w konkursie zapraszamy na godz. 8:30.

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHŁAPOWA

przy udziale

 

Starostwa Powiatowego w Pucku

 

zaprasza uczniów szkół podstawowych

 do udziału w konkursach:

 

1/  plastycznym: klasy I-III oraz IV-VI

 

NA ILUSTRACJĘ INSPIROWANĄ UTWORAMI AUGUSTYNA NECLA

 

 

 

2/  wiedzy: klasy IV-VI

 

„AUGUSTYN NECEL I POWIAT PUCKI”

 

 

NA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW CZEKAJĄ  NAGRODY

 

 

                               ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DO 31.03.2016 ROKU

 

 

Regulaminy konkursów:

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa

Ul. Władysławowska 60

84-120 Chłapowo

www.stowarzyszeniechlapowo.pl

email: stowarzyszenie.chlapowo@wp.pl

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNEGO

p.n. „Ocalmy od zapomnienia”

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU PUCKIEGO

NA ILUSTRACJĘ INSPIROWANĄ UTWORAMI AUGUSTYNA NECLA

 

§ 1

Organizator konkursu:

Organizatorem  konkursu jest STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHŁAPOWA  zwane dalej Organizatorem.

§ 2

Cele konkursu:

1. Promowanie i kształtowanie twórczej postawy artystycznej.

2. Doskonalenie posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.

3. Zachęcanie do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

4. Popularyzacja twórczości Augustyna Necla - pisarza Ziemi Puckiej.

5. Rozwijanie zainteresowania literaturą twórców i przeszłością naszego regionu.

6. Pogłębienie wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej literaturą – książką, baśnią, legendą anegdotą pisarza - „kronikarza spod rozewskiej blizy”.

 

 

§ 3

Temat pracy plastycznej :

Ilustracja do utworu Augustyna Necla przedstawiająca życie dawnych rybaków – ich pracę na morzu, zwyczaje, obrzędy i tradycje. Wykaz utworów, z którego uczeń dokonuje wyboru, znajdują się poniżej na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Chłapowa.

 

§ 4

Założenia konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do klas I - VI   szkół podstawowych powiatu puckiego.

2. Konkurs ma charakter indywidualny.

3. Na konkurs należy zgłaszać prace, które dotąd nie były wystawiane i nagradzane w innych konkursach plastycznych.

4. Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę plastyczną dowolną techniką plastyczną (np. kredki ,pastele, farby, papier kolorowy itp.) na podany temat. Prace muszą być płaskie, wykonane w dowolnym formacie, maksymalnie A3.

5. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu ilustracji do utworu autorstwa Augustyna Necla. Ważne jest, aby autor zawarł w pracy interpretację treści, nie naśladując istniejącej publikacji, stworzył własną wizję ilustracji.

6. Na odwrocie każdej pracy musi być umieszczone imię i nazwisko autora pracy, jego wiek, klasa, szkoła, nazwisko opiekuna i tytuł wybranego utworu.

7. Do każdej pracy plastycznej musi być dołączona zgoda prawnych opiekunów dzieci  (załącznik nr 1).

8. Zgłoszone do konkursu prace nie podlegają zwrotowi.

 

§ 5

Kryteria oceniania

1. Zgodność pracy z tematem konkursu.

2. Oryginalność pracy.

3. Wartości plastyczne.

4. Ogólny wyraz artystyczny.

§ 6

Zasady organizacji konkursu

1. Prace konkursowe oraz zgody prawnych opiekunów na udział dzieci w konkursie, przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych i publikację prac w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr133, poz. 833), należy złożyć  do dnia 15 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Chłapowie  lub przesłać na adres Organizatora.

2. Komisja powołana przez Organizatora konkursu oceni nadesłane prace, przyznając nagrody autorom najlepszych prac.

3. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego zostanie opublikowane na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Chłapowa dnia 1 maja 2016 roku.

4. Autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach konkursu oraz zaproszeni na uroczystość ogłoszenia wyników   i wręczenia nagród, która odbędzie się dnia 6 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej w Chłapowie.

5. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 7

Zasady uczestnictwa

Każda szkoła we własnym zakresie typuje do 5 prac z dwóch kategorii wiekowych - klasy 1-3 i klasy 4-6, sporządzając odpowiednią listę uczestników. 

 

Konkurs jest współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Pucku.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

   

   

Ja, ………………………………………………………………………… (imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka)

 

prawny opiekun ………………………………………………………………..………………. (imię i nazwisko dziecka)

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w  konkursie plastycznym pod nazwą:  ILUSTRACJA DO UTWORÓW AUGUSTYNA NECLA  , organizowanym przez Stowarzyszenia Przyjaciół Chłapowa.

 Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833) oraz upowszechnienie i wykorzystanie  materiałów, których twórcą jest wymieniony wyżej uczestnik konkursu, a w przypadku zostania laureatem- na opublikowanie imienia i nazwiska.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa

ul. Władysławowska 60

84-120 Chłapowo

www.stowarzyszeniechlapowo.pl

email: stowarzyszenie.chlapowo@wp.pl

 

  

REGULAMIN KONKURSU   WIEDZY O AUGUSTYNIE NECLU

 I POWIECIE PUCKIM p.n. „Ocalmy od zapomnienia”

dla uczniów szkół podstawowych

 

 

 § 1

Organizator konkursu:

1.  Organizatorem  konkursu jest STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHŁAPOWA  zwane dalej Organizatorem. 

§ 2

Cele konkursu:

1. Poszerzenie, pogłębienie i sprawdzenie wiedzy o Augustynie Neclu

i przeszłości Ziemi Puckiej.

2. Popularyzacja twórczości Augustyna Necla- „ Kronikarza spod rozewskiej blizy”    w 40-tą rocznicę śmierci przypadającą 29.10.2016 r..

3. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, szczególnie motywacji do czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych.

4. Umożliwienie uczniowi uzdolnionemu humanistycznie na zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności.

5. Poszerzenie zasobu słownictwa regionalnego.

6. Zainteresowanie historią Północnych Kaszub, szczególnie  życiem dawnych mieszkańców nadmorskiego regionu- rybaków,  ich pracą, tradycjami rodzinnymi, zwyczajami i obrzędami.

§ 3

Założenia konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do klas IV - VI  szkół podstawowych z powiatu puckiego.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – testu.

3. Czas przeznaczony na odpowiedzi wynosi 60 minut.

4. Za prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden lub więcej punktów.

5. W zadaniach testowych odpowiedź prawidłową należy zaznaczyć w sposób następujący- X (lub samodzielnie sformułować odpowiedź).

W przypadku konieczności poprawienia odpowiedzi błędnej, poprawnie zaznaczona odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona podpisem ucznia. W razie braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.

6. Konkurs wiedzy odbędzie się  6 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej w Chłapowie. Godzina rozpoczęcia podana zostanie w późniejszym terminie.

7. Literatura do konkursu  dostępna jest poniżej na stronie internetowej stowarzyszenia.

 

§ 4

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Szkoła we własnym zakresie typuje do 3 uczestników w kategorii wiekowej

IV- VI klas.

2. Szkoła deklaruje chęć uczestnictwa drogą elektroniczną w terminie

do  dnia 31marca 2016 roku.

3. Organizator prosi o przesłanie pocztą elektroniczną lub tradycyjną listy uczestników wraz z oświadczeniami na adres podany wyżej do dnia 15 kwietnia 2016 roku.

4. Każdy z uczestników musi przedstawić zgodę na uczestnictwo prawnego opiekuna dziecka (załącznik nr 1).

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po godzinnej przerwie, podczas  której uczestnicy - uczniowie i opiekunowie udadzą się na poczęstunek.

6. Komisja powołana przez Organizatora konkursu oceni  prace, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy  a laureaci I, II i III miejsca nagrody rzeczowe.

7. Decyzja komisji jest ostateczna.

 

Konkurs jest współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Pucku.

 

 

 Konkurs wiedzy o Augustynie Neclu i Ziemi Puckiej  dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych powiatu puckiego o tematyce: praca rybaków na morzu, żywioł morski, życie codzienne rodzin rybackich, zwyczaje, tradycje, obrzędy rybackie

 

Bibliografia i inne źródła:

 

1.                  Kuklik Mirosław: "Nordowymi ścieżkami Augustyna Necla. Przewodnik biograficzny po Chłapowie, Helu, Władysławowie". 2006 r.

2.                  Necel Augustyn: "Demony, purtki i stolemy" – opowieści: "Wieszczy" s.123 i "Katastrofa pomeranki" s.168-169   LSW 1975 r.  Wyd. I (zwrócić uwagę na opisane zwyczaje dotyczące życia rodzinnego i pracy rybaków)

3.                  Mamuszka Franciszek: "Ziemia Pucka – przewodnik krajoznawczy". (ciekawostki historyczne, krajoznawcze dotyczące miejscowości pow. Puckiego)

4.                  "Ziemia Pucka na dawnych pocztówkach".  Wydawnictwo BIT 2003 r. Gdańsk  Wyd. I

 

Dla szczególnie zainteresowanych uczniów polecamy:

 

1.                  Necel Augustyn: "Maszopi" – rozdziały: II – "Sygnały we mgle" s.15-26,  XV- "Salut Batorego" – frag. s. 209-210,  rozdz. VI – "Swarzewska Panna i gestapowcy" s.242-246.

2.                  Prószyński Zygfryd: "Ziemia Pucka w opowiadaniu, baśni i anegdocie ludowej", szczególnie teksty: "Król Sobieski i rybak" s. 32-33 A. Necla; "Swawolny Mikołajek" s. 15-16 Z. Prószyńskiego; "Szwedzi w Rozewiu" s. 69-70 Z. Prószyńskiego.

3.                  Film dokumentalny: "Nad Bałtykiem zielonym" dostępny na YOU TUBE   "Falachlapowo"  https://www.youtube.com/watch?v=XLFtQ_5kHIs

4.                  Wycieczka muzealna – Muzeum Ziemi Kaszubskiej Puck

 

Konkurs plastyczny – lista utworów Augustyna Necla   dla uczniów szkół podstawowych powiatu puckiego   (1 opowieść  do wyboru z całego zestawu)

Uczniowie klas I-III

Necel Augustyn "Demony, purtki i stolemy" LSW 1975 r. Wyd. I

Uczniowie klas I-III

Necel Augustyn "Demony, purtki i stolemy" LSW 1975 r. Wyd. I

1.                  "Katastrofa pomeranki" s. 168-169

2.                  "Mały czlowieczek" s. 90-92 (baśń)

3.                  "Przygod

 

 

Fotogaleria:

 
+ wszystkie aktualności