Aktualności

Konkurs wiedzy o Augustynie Neclu i powiecie puckim

Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa organizuje Konkurs wiedzy o Augustynie Neclu i powiecie puckim dla szkół z terenu powiatu puckiego. Finał konkursu odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej w Chłapowie. Dokładna godzina podana zostanie w późniejszym terminie. Ponadto informujemy, iż komisja kwalifikująca prace plastyczne na konkurs plastyczny zadecydowała o poszerzeniu tematu pracy plastycznej ze względu na bardzo dużą ilość przychodzących prac, które są niezgodne z tematem pracy. Do tej pory tematem było "Projekt okładki do wybranej baśni, legendy lub podania autorstwa Augustyna Necla", który dotyczy 9 wybranych baśni z książek „Demony, purtki i stolemy. Baśnie kaszubskie” 1975 i "W niewoli białych purtków. Podania i legendy z wybrzeża" 1977, które są podane na naszej stronie internetowej. Temat pracy zostaje poszerzony i zakwalifikowane zostaną wszystkie prace przedstawiające okładkę do każdej wybranej baśni Augustyna Necla z wyżej podanych książek. Nie ograniczamy tematu do jedynie 9 baśni. Przypominamy również o tym, że konkurs powiatowy jest niezależny i każda zgłaszająca się szkoła z powiatu Puckiego zostanie zakwalifikowana.

 Poniżej przedstawiamy literaturę,  z zakresu której uczniowie powinni przygotowywać się do tego konkursu.

 
Literatura podstawowa:
1.     „Bedeker kaszubski”
2.     Jabłoński A. „Wędrówki po Kaszubach, od Gdyni po Hel”, 1998
3.     Kuklik M. „Nordowymi ścieżkami Augustyna Necla  Przewodnik biograficzny po Chłapowie, Helu i Władysławowie”, 2006
4.     Utwory wybrane Augustyna Necla z książki „W niewoli białych purtków. Podania i legendy z wybrzeża” 1977
 
 •  „Bogata wieś”
 •  „Robi się mglisto”
 •  „Wycieczka krakowiaków”
 •  „Psia wdzięczność”
 •  „Oswojona sarenka”
 •  "Krzyżacki fiszmajster zawisł na szubienicy"

Warto przeczytać:

1. Kuklik M., Żmuda-Trzebiatowski T. "Ziemia Pucka na dawnych pocztówkach", 1974

2. Mamuszka F. "Ziemia Pucka"1989

3.Odyniec W., Godlewski J. "Ziemia Pucka, przeszłość i teraźniejszość",1974

4.Necel A. "W niewoli białych purtków. Podania i legendy z wybrzeża."1977 - wstęp "Zaczęło się od pomeranki" 

 

Konkurs plastyczny  pod tytułem "Projekt okładki do wybranej baśni, legendy lub podania autorstwa Augustyna Necla" dotyczy bajek, baśni, legend i podań z książek  „Demony, purtki i stolemy. Baśnie kaszubskie” 1975 i "W niewoli białych purtków. Podania i legendy z wybrzeża" 1977
 
Dzieci ze szkół z terenu powiatu  puckiego  z tych baśni wybierają motyw na konkurs plastyczny.  Każda szkoła biorąca udział w konkursie, we własnym zakresie wytypuje po 5 prac z dwóch kategorii wiekowych - klasy 1-3 i 4-6. Prace nadesłać należy do 30 kwietnia 2015 r. na adres stowarzyszenia. Autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz zaproszeni na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Pełne regulaminy obu konkursów zostały przesłane do szkół drogą mailową. 
 

REGULAMIN KONKURSU   WIEDZY O AUGUSTYNIE NECLU

 I POWIECIE PUCKIM

 

 

 § 1

Organizator konkursu:

1.  Organizatorem  konkursu jest STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHŁAPOWA  zwane dalej Organizatorem.

§ 2

Cele konkursu:

1. Poszerzenie, pogłębienie i sprawdzenie wiedzy o Augustynie Neclu

i powiecie puckim.

2. Zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy na temat życia i twórczości Augustyna Necla.

3. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, szczególnie motywacji do czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych.

4. Umożliwienie uczniowi uzdolnionemu humanistycznie na zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności.

5. Poszerzenie zasobów słownictwa regionalnego.

6. Zainteresowanie życiem dawnych mieszkańców nadmorskiego regionu    i dostrzeżenie istotnych wartości moralnych w codziennej pracy rybaków morskich. 

 

§ 3

Założenia konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do klas IV - VI  szkół podstawowych z powiatu Puck.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – testu.

3. Czas przeznaczony na odpowiedzi wynosi 60 minut.

4. Za prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden lub więcej punktów.

5. W zadaniach testowych odpowiedź prawidłową należy zaznaczyć w sposób następujący- X (lub samodzielnie sformułować odpowiedź).

W przypadku konieczności poprawienia odpowiedzi błędnej, poprawnie zaznaczona odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona podpisem ucznia. W razie braku podpisu, odpowiedź uznaje się za nieważną.

6. Konkurs wiedzy odbędzie się  15 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej w Chłapowie. Godzina rozpoczęcia podana zostanie w późniejszym terminie.

7. Literatura do konkursu jest dostępna na stronie internetowej stowarzyszenia.                  

§ 4

Zasady uczestnictwa w konkursie

Szkoła we własnym zakresie typuje do 3 uczestników w kategorii wiekowej IV- VI klas.

Szkoła deklaruje chęć uczestnictwa drogą elektroniczną w terminie do  dnia 10 kwietnia

2015 roku.

Organizator prosi o przesłanie pocztą elektroniczną lub tradycyjną listę uczestników wraz z oświadczeniami na adres podany wyżej do dnia 24 kwietnia 2015 roku.

Każdy z uczestników musi przedstawić zgodę na uczestnictwo prawnego opiekuna dziecka (załącznik nr 1).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po godzinnej przerwie, podczas  której uczestnicy- uczniowie i opiekunowie udadzą się na poczęstunek.

Komisja powołana przez Organizatora konkursu oceni  prace, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy  a laureaci I, II i III miejsca nagrody rzeczowe.

W  konkursie nie mogą brać udziału dzieci organizatorów  spełniające kryteria wiekowe.

Decyzja komisji jest ostateczna.

 

Konkurs jest współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Pucku.

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

   

   

Ja, ………………………………………………………………………… (imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka)

 

prawny opiekun ………………………………………………………………..………………. (imię i nazwisko dziecka)

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w  KONKURSIE  WIEDZY O AUGUSTYNIE NECLU I GMINIE WŁADYSŁAWOWO,

  organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa.

 Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833) oraz upowszechnienie i wykorzystanie  materiałów, których twórcą jest wymieniony wyżej uczestnik konkursu, a w przypadku zostania laureatem- na opublikowanie imienia i nazwiska.

 

REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 POWIATU PUCKIEGO NA PROJEKT OKŁADKI DO WYBRANEJ BAŚNI, LEGENDY LUB PODANIA AUTORSTWA AUGUSTYNA NECLA

 

§ 1

Organizator konkursu:

Organizatorem  konkursu jest STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHŁAPOWA  zwane dalej Organizatorem.

§ 2

Cele konkursu:

 1. Promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec plastyki.
 2. Doskonalenie posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.
 3. Zachęcanie do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.
 4. Popularyzacja twórczości Augustyna Necla- pisarza Ziemi Puckiej.
 5. Rozwijanie zainteresowania literaturą twórców naszego regionu.
 6. Pogłębienie wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej literaturą- baśni, legend i podań    Augustyna Necla.

 

 

§ 3

Temat pracy plastycznej :

Projekt okładki do wybranej baśni, legendy lub podania z książek autorstwa Augustyna Necla: "Demony, purtki i stolemy. Baśnie kaszubskie" oraz "W niewoli białych purtków. Podania i legendy z wybrzeża".

 

§ 4

Założenia konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do klas I - VI   szkół podstawowych w powiatu puckiego.

Konkurs ma charakter indywidualny.

Na konkurs należy zgłaszać prace, które dotąd nie były wystawiane i nagradzane w innych konkursach plastycznych.

Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę plastyczną dowolną techniką plastyczną (np. kredki, farby, papier kolorowy itp.) na podany temat. Prace muszą być płaskie, wykonane w dowolnym formacie, maksymalnie A3.

Na odwrocie każdej pracy musi być umieszczone imię i nazwisko autora pracy, jego wiek, klasa, szkoła i nazwisko opiekuna.

Do każdej pracy plastycznej musi być dołączona zgoda prawnych opiekunów dzieci  (załącznik nr 1).

Zgłoszone do konkursu prace nie podlegają zwrotowi.

 

§ 5

Kryteria oceniania

1.      Zgodność pracy z tematem konkursu.

2.      Oryginalność pracy.

3.      Wartości plastyczne.

4.      Ogólny wyraz artystyczny.

 

§ 6

Zasady organizacji konkursu

Prace konkursowe oraz zgody prawnych opiekunów na udział dzieci w konkursie, przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych i publikację prac

w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr133, poz. 833), należy złożyć  do dnia 30 kwietnia 2015 r. w szkole podstawowej w Chłapowie  lub przesłać na adres Organizatora.

Komisja powołana przez Organizatora konkursu oceni nadesłane prace, przyznając nagrody autorom najlepszych prac.

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego zostanie opublikowane na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Chłapowa dn. 8 maja 2015 roku.

Autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach konkursu oraz zaproszeni na uroczystość ogłoszenia wyników   i wręczenia nagród, która odbędzie się dnia 15 maja 2015 r. w szkole podstawowej w Chłapowie.

Decyzja komisji jest ostateczna.

 

§ 7

Zasady uczestnictwa

Każda szkoła we własnym zakresie typuje po 5 prac z dwóch kategorii wiekowych - klasy 1-3 i klasy 4-6.

 

 

 

Konkurs jest współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Pucku.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

   

   

Ja, ………………………………………………………………………… (imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka)

 

prawny opiekun ………………………………………………………………..………………. (imię i nazwisko dziecka)

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w  konkursie plastycznym pod nazwą:  PROJEKT OKŁADKI DO WYBRANEJ BAŚNI, LEGENDY LUB PODANIA AUTORSTWA AUGUSTYNA NECLA  organizowanym przez Stowarzyszenia Przyjaciół Chłapowa.

 Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833) oraz upowszechnienie i wykorzystanie  materiałów, których twórcą jest wymieniony wyżej uczestnik konkursu, a w przypadku zostania laureatem- na opublikowanie imienia i nazwiska.

 

 

Fotogaleria:

 
+ wszystkie aktualności