Aktualności

III Rodzinny Rajd Rowerowy pod nazwą Zagadkowy Rajd Rowerowy Szlakiem Zapomnianych miejsc Kultu i Tradycji Kaszubskiej

Zapraszamy na III Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa przy współfinansowaniu przez Urząd Miasta i Gminy Władysławowo

REGULAMIN

III RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

Pod nazwą Zagadkowy Rajd Rowerowy Szlakiem Zapomnianych Miejsc Kultu i Tradycji Kaszubskiej

CHŁAPOWO 2017

 

1.      ORGANIZATOR

- Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa

przy współudziale:

-Ochotnicza Straż Pożarna Chłapowo

- Sołectwo Chłapowo

- Klub sportowy Klif Chłapowo

 

2.      CEL IMPREZY

- Popularyzacja zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu.

- Popularyzacja walorów przyrodniczych Chłapowa jako doskonałego miejsca do uprawiania aktywnego wypoczynku.

  

3.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Rajd rowerowy jest rajdem o charakterze sportowo – turystycznym.

- Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

- Każdy uczestnik Rajdu startuje na własną odpowiedzialność. Dzieci do lat 9 biorą udział pod opieką opiekuna. Dzieci do lat 15 zobowiązane są do posiadania kasków ochronnych.

- Prawo do uczestnictwa w rajdzie posiadają wszyscy chętni, bez ograniczeń wiekowych.

- Uczestnicy podczas rajdu korzystają z własnych rowerów.

- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dotyczących bezpieczeństwa i przepisów Kodeksu Drogowego.

 

4.      TERMIN I TRASA RAJDU

- Rajd odbędzie się w sobotę 17 czerwca 2015 r.

- Start wszystkich uczestników rajdu odbędzie się z boiska KS Klif Chłapowo o godz. 11:15  (zbiórka uczestników  o godz. 10:45)

- Zapisy na rajd i wydawanie numerów startowych w dniu rajdu od godz. 9:30 na terenie boiska KS Klif przy banerze Stowarzyszenia Przyjaciół Chłapowa.

- Meta rajdu usytuowana będzie przy boisku Klif Chłapowo ul. Władysławowska – gdzie uczestnicy spodziewani są ok. godz. 12:30.

- Trasa rajdu obejmuje tereny miejscowości Chłapowo i okolic, wg wskazań organizatora.

            

5.      ZASADY

Uczestnicy rajdu poznawać będą miejscowość Chłapowo oraz piękno i krajobrazy okolicy, podczas  przejazdu  sportowo – turystycznego. Rodzinny rajd rowerowy mający na celu promowanie lokalnych miejsc kultu i dziedzictwa regionalnego zakończony zostanie piknikiem z degustacją tradycyjnych kaszubskich potraw, podczas którego odbędą się gry i zabawy dla całych rodzin. Każdy z uczestników otrzyma 3 kupony upoważniające do otrzymania darmowego posiłku i waty cukrowej.

 

6.      REJESTRACJA

- Warunkiem startu w rajdzie jest dostarczenie wypełnionego Zgłoszenia (dostępnego w kolejnej zakładce "Aktualności"  lub na miejscu startu w dniu rajdu najpóźniej do pół godziny przed startem).

- Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w rajdzie, muszą dostarczyć podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie dostępne w Formularzu.

- Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.

 

7.      NAGRODY

- Wśród uczestników przeprowadzone zostaną konkursy wiedzy o regionie, do wygrania nagrody rzeczowe i upominki.

 

8.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

- Wszelkie kwestie sporne dotyczące imprezy rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są

ostateczne i niepodważalne. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

-Rajd jest współfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Władysławowo.

 

 

 

 

 

Fotogaleria:

 
+ wszystkie aktualności