Aktualności

Rajd rowerowo pieszy

Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa oraz Sołectwo Chłapowo zapraszają na rajd rowerowo pieszy w dniu 23 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Północnokaszubską Lokalna Grupę Rybacką w ramach Programu Wsparcia Organizacji Pozarządowych.

                                                                   REGULAMIN

RAJDU ROWEROWO-PIESZEGO

CHŁAPOWO 2015

 

1.      ORGANIZATOR

- Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa

- Sołectwo Chłapowo

 

2.      CELE RAJDU

- Rozpowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia oraz rekreacji na świeżym powietrzu.

- Popularyzacja walorów przyrodniczych Chłapowa.

 

3.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Rajd: pieszy i rowerowy jest rajdem o charakterze sportowo – turystycznym.

- Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

- Każdy uczestnik Rajdu startuje na własną odpowiedzialność. Dzieci do lat 10 nie posiadające karty Rowerowej biorą udział pod opieka opiekuna.

- Prawo do uczestnictwa w rajdzie posiadają wszyscy chętni, bez ograniczeń wiekowych.

- Uczestnicy podczas rajdu korzystają z własnych rowerów.

- Uczestnicy zobowiązani SA do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dotyczących bezpieczeństwa i przepisów Kodeksu Drogowego.

 

4.      TERMIN I TRASA RAJDU

- Rajd odbędzie się w sobotę 23 maja 2015 r.

- Start wszystkich uczestników rajdu odbędzie się przy Remizie OSP w Chłapowie o godz. 15:00 (zbiórka uczestników  o godz. 14:30)

- Zapisy na rajd w sklepie u Państwa Borchman Chłapowo ul. Władysławowska, telefonicznie u Pana Dariusza Rietz nr tel. 668215289 lub w dniu rajdu od godz. 14:30.

- Meta rajdu usytuowana będzie przy boisku Klif Chłapowo ul. Władysławowska – gdzie uczestnicy spodziewani są ok. godz. 16:30.

- Trasa rajdu obejmuje tereny miejscowości Chłapowo i okolic.

            Rajd pieszy (ok. 2 km)

            Remiza OSP ul. Władysławowska  - boisko Klif Chłapowo

 

            Rajd rowerowy (ok. 10 km.)

            Remiza OSP Chłapowo – ul. Władysławowska – okolice przyległe do Strzelna –

             przyległe do Mieroszyna- boisko Klif Chłapowo

 

5.      ZASADY

Uczestnicy rajdu poznawać będą miejscowość Chłapowo oraz piękno i krajobrazy okolicy, podczas przejścia – przejazdu  sportowo – turystycznego. Bezpośrednio po zakończeniu rajdu, dla uczestników przygotowane zostanie ognisko z kiełbaskami i poczęstunkiem.

 

6.      REJESTRACJA

- Warunkiem startu w rajdzie jest dostarczenie wypełnionego Zgłoszenia (dostępnego na stronie internetowej www.stowarzyszeniechlapowo.pl  lub na miejscu startu w dniu rajdu najpóźniej do pół godziny przed startem.

- Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w rajdzie, muszą dostarczyć podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie dostępne w Formularzu.

- Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.

 

7.      NAGRODY

- Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe i upominki.

- Losowanie i wręczenie nagród nastąpi podczas pikniku na terenie boiska Klifu Chłapowo.

 

8.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

- Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  RAJDU PIESZEGO  -  ROWEROWEGO

 

Rodzaj rajdu:

¨                           PIESZY

¨                          ROWEROWY

 

………………………………………………….                               ……………………………….

                        (imię i nazwisko)                                                                                                             ( rok urodzenia)

                                                                                                                                                                

….....................................................................                     ......................................................................

                        ( miejscowość )                                                                                                     ( telefon kontaktowy)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że startuję w Rajdzie na własną odpowiedzialność, akceptuję Regulamin, nie mam przeciwwskazań lekarskich, co do udziału  w Rajdzie, a w razie wypadku nię będę dochodził/a odszkodowania od Organizatorów.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            ...………………………………………………………….

                                                                                                                             (data, czytelny podpis)

 

 

OŚWIADCZENIEOSOBY PEŁNOLETNIEJ – OPIEKUNA PRAWNEGO

( w przypadku startu w rajdzie dziecka)

 

 

 

 

Wyrażam zgodę, na udział dziecka     ........................................................................................... którego  jestem prawnym opiekunem, w Rajdzie organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa.

 

 

                                                                                                                                                 ...................................................................................................................................…………….

 

                                                                                                                                             (data, czytelny podpis opiekuna)

 

 

Fotogaleria:

 
+ wszystkie aktualności