Aktualności

Konkurs wiedzy o Augustynie Neclu i gminie Władysławowo

Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa organizuje Konkurs wiedzy o Augustynie Neclu i gminie Władysławowo dla szkół podstawowych z terenu gminy Władysławowo. Finał konkursu odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Chłapowie, wg. następującego programu: godz. 10:30 spotkanie uczestników konkursu, omówienie spraw organizacyjnych godz. 11:00 rozpoczęcie części pisemnej konkursu godz. 12:30 część artystyczna, poczęstunek i uroczyste zakończenie konkursu - rozdanie nagród, zakończenie konkursu

Poniżej przedstawiamy literaturę,  z zakresu której uczniowie powinni przygotowywać się do tego konkursu.

 
Literatura podstawowa:
1.     „Bedeker kaszubski”
2.     Jabłoński A. „Wędrówki po Kaszubach, od Gdyni po Hel”, 1998
3.     Kuklik M. „Nordowymi ścieżkami Augustyna Necla  Przewodnik biograficzny po Chłapowie, Helu i Władysławowie”, 2006
4.     Utwory wybrane Augustyna Necla z książki „Demony, purtki i stolemy. Baśnie kaszubskie” 1975
 • „Nareszcie będą jajka”
 •  „Trud wdowy”
 • „Chytry lis i głupi wilk”
 • „Nocne przygody”
 • „O szczęśliwym strzelcu”
 • „ Rybacka sierota”

Warto przeczytać:

1. Kuklik M., Żmuda-Trzebiatowski T. "Ziemia Pucka na dawnych pocztówkach", 1974

2. Mamuszka F. "Ziemia Pucka"1989

3.Odyniec W., Godlewski J. "Ziemia Pucka, przeszłość i teraźniejszość",1974

 

Konkurs plastyczny  pod tytułem "Projekt okładki do wybranej baśni, legendy lub podania autorstwa Augustyna Necla" dotyczy wybranych baśni z książki  „Demony, purtki i stolemy. Baśnie kaszubskie” 1975
 • „Nareszcie będą jajka”
 • „Trud wdowy”
 • „Chytry lis i głupi wilk”
 • „Nocne przygody”
 • „O szczęśliwym strzelcu”
 • „ Rybacka sierota”
 
Dzieci ze szkół z terenu gminy  Władysławowo z tych baśni wybierają motyw na konkurs plastyczny.  Każda szkoła biorąca udział w konkursie, we własnym zakresie wytypuje po 5 prac z dwóch kategorii wiekowych - klasy 1-3 i 4-6. Prace nadesłać należy do 10 kwietnia 2015 r. na adres stowarzyszenia. Autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz zaproszeni na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Pełne regulaminy obu konkursów zostały przesłane do szkół drogą mailową.  
 
  

REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 W

GMINIE WŁADYSŁAWOWO NA PROJEKT OKŁADKI DO WYBRANEJ BAŚNI, LEGENDY LUB PODANIA AUTORSTWA AUGUSTYNA NECLA

 

§ 1

Organizator konkursu:

Organizatorem  konkursu jest STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHŁAPOWA  zwane dalej Organizatorem.

§ 2

Cele konkursu:

 1. Promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec plastyki.
 2. Doskonalenie posługiwania się różnymi technikami plastycznymi.
 3. Zachęcanie do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.
 4. Popularyzacja twórczości Augustyna Necla- pisarza Ziemi Puckiej.
 5. Rozwijanie zainteresowania literaturą twórców naszego regionu.
 6. Pogłębienie wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej literaturą- baśni, legend i podań    Augustyna Necla.

 

 

§ 3

Temat pracy plastycznej :

Projekt okładki do wybranej baśni, legendy lub podania autorstwa Augustyna Necla.

 

§ 4

Założenia konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do klas I - VI   szkół podstawowych w gminie Władysławowo.

Konkurs ma charakter indywidualny.

Na konkurs należy zgłaszać prace, które dotąd nie były wystawiane i nagradzane w innych konkursach plastycznych.

Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę plastyczną dowolną techniką plastyczną (np. kredki, farby, papier kolorowy itp.) na podany temat. Prace muszą być płaskie, wykonane w dowolnym formacie, maksymalnie A3.

Na odwrocie każdej pracy musi być umieszczone imię i nazwisko autora pracy, jego wiek, klasa, szkoła i nazwisko opiekuna.

Do każdej pracy plastycznej musi być dołączona zgoda prawnych opiekunów dzieci  (załącznik nr 1).

Zgłoszone do konkursu prace nie podlegają zwrotowi.

 

§ 5

Kryteria oceniania

1.      Zgodność pracy z tematem konkursu.

2.      Oryginalność pracy.

3.      Wartości plastyczne.

4.      Ogólny wyraz artystyczny.

 

 

 

 

 

§ 6

Zasady organizacji konkursu

Prace konkursowe oraz zgody prawnych opiekunów na udział dzieci w konkursie, przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych i publikację prac

w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr133, poz. 833), należy złożyć  do dnia 10 kwietnia 2015 r. w szkole podstawowej w Chłapowie  lub przesłać na adres Organizatora.

Komisja powołana przez Organizatora konkursu oceni nadesłane prace, przyznając nagrody autorom najlepszych prac.

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego zostanie opublikowane na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Chłapowa dn. 17 kwietnia 2015 roku.

Autorzy najlepszych prac zostaną powiadomieni przez Organizatora            o wynikach konkursu oraz zaproszeni na uroczystość ogłoszenia wyników   i wręczenia nagród, która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2015 r. w szkole podstawowej w Chłapowie.

Decyzja komisji jest ostateczna.

 

§ 7

Zasady uczestnictwa

Każda szkoła we własnym zakresie typuje po 5 prac z dwóch kategorii wiekowych - klasy 1-3 i klasy 4-6.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

   

   

Ja, ………………………………………………………………………… (imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka)

 

prawny opiekun ………………………………………………………………..………………. (imię i nazwisko dziecka)

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w  konkursie plastycznym pod nazwą:  PROJEKT OKŁADKI DO WYBRANEJ BAŚNI, LEGENDY LUB PODANIA AUTORSTWA AUGUSTYNA NECLA  , organizowanym przez Stowarzyszenia Przyjaciół Chłapowa.

 Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833) oraz upowszechnienie i wykorzystanie  materiałów, których twórcą jest wymieniony wyżej uczestnik konkursu, a w przypadku zostania laureatem- na opublikowanie imienia i nazwiska.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU   WIEDZY O AUGUSTYNIE NECLU

 I GMINIE WŁADYSŁAWOWO

 

 

 § 1

Organizator konkursu:

1.  Organizatorem  konkursu jest STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHŁAPOWA  zwane dalej Organizatorem.

§ 2

Cele konkursu:

1. Poszerzenie, pogłębienie i sprawdzenie wiedzy o Augustynie Neclu

i gminie Władysławowo.

2. Zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy na temat życia i twórczości Augustyna Necla.

3. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, szczególnie motywacji do czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych.

4. Umożliwienie uczniowi uzdolnionemu humanistycznie na zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności.

5. Poszerzenie zasobów słownictwa regionalnego.

6. Zainteresowanie życiem dawnych mieszkańców nadmorskiego regionu    i dostrzeżenie istotnych wartości moralnych w codziennej pracy rybaków morskich. 

§ 3

Założenia konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci uczęszczające do klas IV - VI  szkół podstawowych z gminy Władysławowo.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej – testu.

3. Czas przeznaczony na odpowiedzi wynosi 60 minut.

4. Za prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden lub więcej punktów.

5. W zadaniach testowych odpowiedź prawidłową należy zaznaczyć w sposób następujący- X (lub samodzielnie sformułować odpowiedź).

W przypadku konieczności poprawienia odpowiedzi błędnej, poprawnie zaznaczona odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona podpisem ucznia. W razie braku podpisu, odpowiedź uznaje się za nieważną.

6. Konkurs wiedzy odbędzie się  24 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Chłapowie. Godzina rozpoczęcia podana zostanie w późniejszym terminie.

7. Literatura do konkursu dostępna będzie na stronie internetowej stowarzyszenia od 18 lutego 2015r.                

§ 4

Zasady uczestnictwa w konkursie

Szkoła we własnym zakresie typuje do 6 uczestników w kategorii wiekowej IV- VI klas.

Szkoła deklaruje chęć uczestnictwa drogą elektroniczną w terminie do  dnia 27 lutego 2015 roku.

Organizator prosi o przesłanie pocztą elektroniczną lub tradycyjną listę uczestników wraz z oświadczeniami na adres podany wyżej do dnia 31 marca 2015 roku.

Każdy z uczestników musi przedstawić zgodę na uczestnictwo prawnego opiekuna dziecka (załącznik nr 1).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po godzinnej przerwie, podczas  której uczestnicy- uczniowie i opiekunowie udadzą się na poczęstunek.

Komisja powołana przez Organizatora konkursu oceni  prace, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci I, II i III miejsca nagrody rzeczowe.

W  konkursie nie mogą brać udziału dzieci organizatorów  spełniające kryteria wiekowe.

Decyzja komisji jest ostateczna.

 

Konkurs jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Władysławowo

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

   

   

Ja, ………………………………………………………………………… (imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka)

 

prawny opiekun ………………………………………………………………..………………. (imię i nazwisko dziecka)

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na jej/jego udział w  KONKURSIE  WIEDZY O AUGUSTYNIE NECLU I GMINIE WŁADYSŁAWOWO,

  organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chłapowa.

 Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833) oraz upowszechnienie i wykorzystanie  materiałów, których twórcą jest wymieniony wyżej uczestnik konkursu, a w przypadku zostania laureatem- na opublikowanie imienia i nazwiska.

 

 

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE  WŁADYSŁAWOWO NA

„PROJEKT OKŁADKI DO WYBRANEJ BAŚNI, LEGENDY LUB PODANIA AUTORSTWA AUGUSTYNA NECLA”

 

KATEGORIA WIEKOWA

KLASY I-III

1 miejsce

 Agata Hincka, S.P. Chłapowo

 

2 miejsce

 Amelia Korth, S.P. Jastrzębia Góra

 

3 miejsce

 Natalia Pawlina, S.P. Nr 2 Władysławowo

 

wyróżnienie

Agata Trzebiatowska S.P. Chłapowo

 

 

KATEGORIA WIEKOWA

KLASY IV-VI

1 miejsce

 Hanna Kuchnowska , S.P. Karwia

 

2 miejsce

 Laura Plińska , S.P. Chłapowo

 

3 miejsce

 Oliwia Korth, S.P. Jastrzębia Góra

 

wyróżnienie

 

Weronika Pilacja S.P. Karwia

 

 

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy a  osoby nagrodzone zapraszamy na uroczyste zakończenie konkursu i odbiór nagród w dniu 24 kwietnia 2015 r, godz. 12:30  do hali sportowej Szkoły Podstawowej w Chłapowie.

 

 

Fotogaleria:

 
+ wszystkie aktualności